Barokní varhany plzeňské diecéze

Tento projekt má za úkol zmapovat cca. 30 vzácných barokních nástrojů na území plzeňské diecéze. Budou vybrány pouze nástroje s původní dispozicí a zároveň v hratelném stavu. Výzkum bude zahrnovat stručné informace o historii nástroje, varhanáři, ladění, dispozici, proběhlých rekonstrukcích a současném stavu. Dále bude pořízena veškerá fotodokumentace (prospekt, hrací stůl, konstrukční detaily…) a zvukový záznam jednotlivých rejstříků a jejich kombinací. Jako hudební materiál bude využita sbírka Ariadne Musica od J. C. F.
Fischera, obsahující 45 krátkých preludií a fug, která byla roku 1702 věnováná opatovi kláštera v Teplé, což pro účely výzkumu odpovídá jak příslušné provenienci (plzeňská diecéze), tak časovému období (konec 17. stol. až 1. pol. 18. stol.). Cílem zvukových nahrávek bude srovnání jednotlivých rejstříků či jejich kombinací na jednodném hudebním materiálu na různých nástrojích vzniklých přibližně ve stejné době a provenienci, to vše při interpretaci jednoho varhaníka. Zároveň tím vznikne jedinečná konzervace zvuku těchto nástrojů v krátkém časovém období. Resumé těchto údajů bude shrnuto ve formě dvou výstupů – knižní publikace a webových stránek. Knižní publikace nabídne přehled nástrojů s jednotlivými údaji a fotodokumentací (viz nahoře) a
přiložené CD s jednotlivými náhravkami. Webové stránky budou obsahovat totožné informace s možností přehrání zvukových stop. Předběžnou zaštitu nad projektem přislíbili: organolog plzeňské diecéze Mgr. Jitka Chaloupková, biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub a regenschori katedrály sv. Bartoloměje MgA. Martin Moudrý, který bude na projektu též spolupracovat.

Zásadním přinosem tohoto projektu je zmapování varhan v plzeňské diecézi, které na rozdíl od jiných diecézí či krajů ještě nebylo nikdy provedeno. Varhany této provenience mají svou územní blízkostí k Německu výjimečný charakter jak po stránce dispoziční tak zvukové. Bohužel na tato fakta z důvodu chybějící
dokumentace nemůže být upozorněna odborná či široká veřejnost. Velkým přínosem by tato práce měla být pro koncertní umělce, kterým poskytne veškeré aktuální informace o daném nástroji, a samozřejmě i pro plzeňskou diecézi, pod jejichž správu tyto nástroje spadají. Unikátní informace poskytnou i zvukové nahrávky, které nejen že zprostředkují posluchači možnost poslechu originálních nástrojů z 18. stol., ale i možnost srovnání stejných rejstříků či kombinací rejstříků u varhan stejného varhanáře, či varhanářů odlišných.

Autor – BcA. Marie Pochopová

×