Liturgika

Liturgická hudba
Základní orientace v současné liturgii, volba hudby, latinské termíny. Nejstarší historie liturgické hudby (gregoriánský chorál, vícehlas), gregoriánské mody, neumy, zpěv žalmů.

http://old.liturgie.cz/mse-svata/mesni-rad-v-celku/zpivany-mesni-rad/

Nápěvy pro aleluja, antifony, žalmy a doprovody mešních písní
Pro doprovod liturgie od P. Karla Dvorského, psáno pro amatérské varhaníky

Jak hrát při liturgii, aneb Předpisy Katolické církve týkající se liturgické hudby
Minirecenze učebního textu KTF UK dostupného na internetu.

Misál na neděle a význačné dny liturgického roku
Podívejme se, co v této knize najdeme a čím může být užitečná pro varhanickou službu.

Modlitba varhaníkova
Nejen pro vás, milí varhaníci. 

Rukověť varhaníkova
aneb návod, kterak při mši svaté hráti – dílko sepsané na základě poznámek z hodin theorie a doplněné o další informace (viz sekce Ke stažení).

Liturgika na webu
Praktické odkazy na téma liturgiky, hraní při mši svaté a varhanické praxe.

Písně a zpěvy ke mši
Zapomenuté mešní písně  s varhanním doprovodem, texty písní na nápěvy z Jednotného kancionálu, jakož i dílka zcela nová (viz též sekce Ke stažení).

Svátost manželství aneb jak hrát při svatbě
Sepsali jsme některé vhodné písně a skladby a připravili příklad hudebního programu ve formě  „návodu“ pro svatební obřad ve mši.

Odpovědi ke zpívané mši svaté
Noty pro zpívané odpovědi podle chorálu včetně varhanního doprovodu (viz sekce Ke stažení).

Zdroj: http://www.varhany.org

×